Skip to content

1VSDAT

Open menu
האל של הפילוסופים
האל של הפילוסופים
במהלך תקופת הגאונים בבבל ותקופת הראשונים בספרד, האל היהודי השיל את גופו וצורתו והפך לאלוהות טרנסנדנטלית וחסרת רגשות שאינה חושבת על אירועי השעה אלא רק על אמיתות הנצח. המהפך התרחש בד בבד עם תרגומם של כתבי הפילוסופים היווניים לשפה הערבית וחדירתה של ההגות היוונית להיכליה של הפילוסופיה המוסלמית ומשם היישר לישיבות של בגדד וספרד. האל של גיבורי התנ"ך וחכמי התלמוד פינה את מקומו לאל של אפלטון ואריסטו ובפני רבני ימי הביניים נפתחה חזית חדשה והם נדרשו להסביר ולתרץ את התיאורים המאנישים והמגשימים שמציפים לא רק את התנ"ך אלא גם את כל הספרות התלמודית והמדרשית. בפרק זה נכיר את האל של הפילוסופים ונראה כיצד הוא מצא את דרכו לליבה של היהדות.
דרג מאמר זה
(10 מדרגים)
למעשה, היהודים אינם הראשונים שאימצו את האמונה באל חסר גוף וצורה אלא האחרונים שבהם! את זכות הראשונים אנו חייבים להעניק לפילוסופים היווניים הגדולים, אפלטון ואריסטו, שהבינו שאת השלמות לא ניתן למצא בעולם החומרי ועל כן כל אל שמתיימר לשלמות כלשהי חייב להמצא מחוץ לעולם החומר והמקרים. הפילוסופיה היוונית התגלגלה לכתות המזרחיות שהרחיקו את עצמן מתחומי ההשפעה של הכנסיה הקיסרית הממוסדת ומשם היא הגיעה לערבים שהשתלטו על פרס ועל מחוזותיה המזרחיים של האימפריה הרומית. מהערבים הפילוסופיה היוונית דילגה בקלילות למשכילים הקראים והללו כפו על הרבנים להיענות לאתגר ולהוכיח קבל עם ועדה שגם תורתם הקדושה טענה מאז ומעולם שהאל הוא חסר גוף וצורה, טרנסנדנטלי ומנותק מעולם החומר והמקרים.
 
 
דרג מאמר זה
(10 מדרגים)
מהו המקור לאל המוצג בספר אמונות ודעות ומניין שאב הרס"ג את רעיונותיו המהפכניים? התשובה לשאלה זו נרמזת כבר מעצם החלטתו של רבנו סעדיה לפרט את תכונותיו של האל בעשר אמירות התואמות במלואן את עשר החלוקות בספר 'הקטגוריות' של אריסטו. לנו, אם כן, לא נותר אלא לברר אם תכונותיו ואופיו של האל הסעדייני תואמות את תכונותיו ואופיו של האל האריסטוטלי, או במילים אחרות, אם אל האבות הוחלף, בכוונה או בטעות, באל של הפילוסופים.
 
 
דרג מאמר זה
(7 מדרגים)
כפי שנראה בהמשך, כל הכתבים היהודיים הקדומים ובכללם התנ"ך, התלמודים והמדרשים מעולם לא היססו להשתמש אך ורק בתיאורים מאנישים ומגשימים כל אימת שהם חפצו להתייחס לבורא העולם. במהלך התחיה הפילוסופית שעברה על עולם האסלאם החל מהמאה התשיעית לספירת העמים נודע לרבנים שאל מודרני אינו אמור להיות בעל גוף או צורה ואסור לו להתערב בעניניהם של בריותיו. המציאות החדשה חייבה את הרבנים להרחיק את האל למרומי הטרנסנדנטיות ולאלץ אותו לחשוב רק מחשבות נצחיות ובלתי משתנות. השינוי הדרמטי שנכפה על האל אילץ את רבנו סעדיה גאון למצא דרך להסביר את כל הניסוחים המביכים שנשתלו לאורכו ולרחבו של ארון הספרים היהודי ולהוכיח לכל המשמיצים שהאל המסורתי היה מאז ומעולם לא אחר מאשר האל הפילוסופי.
 
 

התגובות האחרונות