Skip to content

1VSDAT

תמיכות משרד החינוך
שישי, 28 אוקטובר 2011 13:06

תמיכות משרד החינוך בשנת 2009

הטבלה הבאה מציגה את התמיכות שמשרד החינוך נתן למוסדות שונים בשנת 2009. [1] המוסדות החרדים מסומנים בצבע סגול, המוסדות הדתיים שאינם חרדיים, רובם מוסדות שמשתייכים לציונות הדתית, מסומנים בצבע ירוק בהיר. מוסדות שלא הצלחתי לברר את שיוכם הדתי מסומנים בצבע אפור בעוד שכל שאר המוסדות לא סומנו בצבע כלשהו.[2]
 
 
פורסם ב רשויות

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים