Skip to content

1VSDAT

אורי שרקי
שאלתו של אהוד מתאריך 19.8.15 (השאלה תומצתה ונערכה)
 
הראיתי לך בשיעור מוקלט את סברת הרב שרקי, שסובר שבפרק הראשון של מסכת אבות מוזכרת מסירת התורה שבכתב ולא התורה שבעל פה. הרב שרקי הוא גדול בציונות הדתית, ובאופן כללי בעולם התורה ואני מביא את הקטע הזה רק להראות שיש שיטות ביהדות שגם אתה לא מכיר.

נניח לצורך הדיון ששיטת הרה"ג שרקי נכונה, זאת אומרת שמסכת אבות לא מתייחסת למסירת התושב"ע, אלא רק למסירת התורה שבכתב, אין זה בהכרח מראה (מבחינת אמונה יהודית או ביקורתית) שהיה נתק במסורת של התושב"ע. גם אם אין מקורות ברורים שמראים מי הם 'עמודי התווך' של המסורת, זה לא אומר שהיא לא הייתה. הרי גם אם נלך לשיטת הרמב"ם (וכמעט כולם) הסוברים כי מסכת אבות מתארת את המסורת של התושב"ע, הרי גם על זה מצליחים בנקל להקשות (בטיעון לגיטימיים של "יהושע הוא לא דמות היסטורית" וכו.)

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים