Skip to content

1VSDAT

 
חנוכה הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים, לזכר ניצחונם של החשמונאים בזמן בית המקדש השני במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן[1]. חג זה התקבע במקורות כחג כה משמעותי, עד שנאמר עליו כי לעתיד לבוא "כל המועדות יהיו בטלים, חוץ מחנוכה ופורים"[2]. סביב החג התקבצו והתקבעו מיתוסים רבים, רובם לא מדויקים, ואני מבקש לעשות מעט סדר במקור החג ובסיפור האמיתי שגרם להווצרותו.
חמישי, 22 דצמבר 2016 16:59

מאי חנוכה?

סדרת שיחות בשם 'מאי חנוכה?' בהשתתפות ד"ר אורי אמיתי מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת חיפה וירון בן-עמי, מרצה לתולדות עם ישראל.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים