Skip to content

1VSDAT

Open menu
שבת, 08 אוקטובר 2016 17:10

רשימת אמנות והכרזות בינלאומיות בדבר זכויות האדם שמדינת ישראל חתומה עליהן

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
'רשימת אמנות והכרזות בינלאומיות בדבר זכויות האדם שמדינת ישראל חתומה עליהן' פורסמה על ידי המזכירות הפדגוגית, המטה המשולב לפרסום דו"חות שנהר וקרמניצר, של משרד החינוך.
 
 
אמנות בענייני משפט בין-לאומי
 
1.
אמנת ג'נבה להטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזוינים בשדה הקרב, 1949, נחתמה על-ידי ישראל ב-1951, אושררה ב-1951 ותקפה לגבי ישראל מ-1952. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 30.
 
2.
אמנת ג'נבה להטבת מצבם של פצועים, חולים ונטרפי אניות מבין אנשי הכוחות המזוינים בים, 1949, נחתמה על-ידי ישראל ב-1951, אושררה ב-1951 ותקפה לגבי ישראל מ-1952. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 30.
 
3.
אמנת ג'נבה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה, 1949, נחתמה על-ידי ישראל ב-1951, אושררה ב-1951 ותקפה לגבי ישראל מ-1952. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 30.
 
4.
אמנת ג'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה, 1949, נחתמה על-ידי ישראל ב-1951, אושררה ב-1951 ותקפה לגבי ישראל מ-1952. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 30.
 
5.
אמנה בדבר מניעתו והענשתו של פשע השמדת עם, 1948, נחתמה ב-1949, אושררה ב-1950 ותקפה לגבי ישראל מ-1951. האמנה פורסמה בכתב אמנה 5.
 
אמנות בענייני נשים
 
1.
אמנה בדבר הזכויות הפוליטיות של נשים נחתמה ב-1953, אושררה ב-1954 ותקפה לגבי ישראל מ-1954. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 161.
 
2.
אמנה בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה נגד נשים, נחתמה ב-1980, אושררה ב-1991 ותקפה לגבי ישראל מ-1991.
 
3.
אמנה בדבר אזרחותן של נשים נשואות, 1957, נחתמה ב-1957, אושררה ב-1957 ותקפה לגבי ישראל מ-1957. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 248.
 
אמנות בענייני נישואין וילדים
 
1.
אמנה בדבר הסכמה לנישואין, גיל מינימלי לנישואין ורישום נישואין, 1962, נחתמה ב-1962.
 
2.
אמנה בדבר זכויות הילד נחתמה ב-1990, אושררה ב-1991 ותקפה לגבי ישראל מ-1992.
 
אמנות בענייני אפלייה
 
1.
אמנה בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית נחתמה ב-1966, אושררה ב-1979, ותקפה לגבי ישראל מ-1979. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 861.
 
2.
אמנה נגד אפליה בחינוך, 1960, ישראל הצטרפה ב-1961, נכנסה לתוקף לגבי ישראל ב-1962. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 441.
 
אמנות להגנה על שלמות הגוף
 
1.
אמנה להשבתת הסחר בבני אדם וניצול זנותם של אחרים, 1950, נחתמה ב-1950, תקפה לגבי ישראל מ-1951. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 62.
 
2.
אמנה נגד עינויים וכל יחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים ומשפילים אחרים, 1984, נחתמה ב-1986, אושררה ב-1991, ותקפה לגבי ישראל מ-1991.
 
אמנות בענייני עבדות
 
1.
האמנה פורסמה בכתבי אמנה 265. אמנה בדבר עבדות, 1926, ישראל הצטרפה ב-1955, האמנה תקפה לגביה מ-1955. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 202.
 
2.
פרוטוקול המתקן את האמנה בדבר עבדות משנת 1926, ב-1953, התקבל על-ידי ישראל מ-1955 הפרוטוקול פורסם בכתבי אמנה 202.
 
3.
אמנה נוספת בדבר ביטול העבדות, סחר עבדים ומוסדות ומנהגים הדומים לעבדות, 1956, נחתמה ב-1957, אושררה ב-1957 ותקפה לגבי ישראל מ-1957.
 
אמנות בענייני זכויות פוליטיות
 
1.
אמנה בדבר מעמדם של פליטים, 1951, נחתמה ב-1951, אושררה ב-1954, תקפה לגבי ישראל מ-1954. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 65 ו-690.
 
2.
אמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות, 1954, נחתמה ב-1954, אושררה ב-1958, תקפה לגבי ישראל מ-1960. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 245.
 
3.
אמנה על צמצום חוסר אזרחות, 1961, נחתמה ב-1961.
 
4.
אמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, נחתמה ב-1966, אושררה ב-1991 ותקפה לגבי ישראל מ-1992.
 
5.
אמנה בדבר זכויות כלכליות, סוציאליות ותרבותיות נחתמה ב-1966, אושררה ב-1991 ותקפה לגבי ישראל מ-1992.
 
6.
פרוטוקול בדבר מעמדם של פליטים, 1967, נחתם ב-1968, אושרר ב-1968 ותקף לגבי ישראל מ-1968. הפרוטוקול פורסם בכתבי אמנה 690.
 
אמנות בענייני עובדים
 
1.
אמנה בדבר חופש ההתאגדות והגנת הזכות להתארגן, 1948, ישראל הצטרפה ב-1957, האמנה בתוקף לגבי ישראל מ-1958. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 59.
 
2.
2. אמנה בדבר שכר עבודה שווה לגברים ונשים עובדים בעד עבודה שערכה שווה, 1951, ישראל הצטרפה ב-1965, והאמנה תקפה לגביה מ-1966. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 559.
 
3.
אמנה בדבר עבודת כפייה או עבודת חובה, 1930, ישראל הצטרפה ב-1955, האמנה תקפה לגביה מ-1956. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 206.
 
4.
אמנה בדבר הפעלת עקרונות הזכות להתארגנות ולמיקוח קולקטיבי, 1949, ישראל הצטרפה ב-1957, האמנה תקפה לגביה מ-1958. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 277.
 
5.
אמנה בדבר ביטול עבודות כפייה, 1957, ישראל הצטרפה ב-1958, האמנה תקפה לגביה מ-1959. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 315.
 
6.
אמנה בדבר אפליה בתעסוקה ובמשלח-יד, 1958, ישראל הצטרפה ב-1959, האמנה תקפה לגביה מ-1960. האמנה פורסמה בכתבי אמנה 288.
 
כמו-כן ראו את האמנות בעניין ילדים ועבודה, זכויות סוציאליות וכו', שפורסמו בכתבי אמנה 11, 12, 23, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 136, 211, 340, 316, ו-590.
נקרא 4127 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות