Skip to content

1VSDAT

Open menu
חוקי אביר
חוקי אביר
היהדות, למרות מרכבותה, נשמעת לחוקים בסיסיים בהם הלוגיקה גוברת על הפנטזיה, ולא להיפך. הקוראים מוזמנים להפריך את החוקים הללו ולהוריד מסדר היום חוקים שפוסלים את תקפותן של הטענות הרבניות. אם אין באפשרותכם להפריכם - עליכם לאמצם.
דרג מאמר זה
(9 מדרגים)
אני מציב לכל המבקרים המאמינים, חרדים, דתיים ומסורתיים כאחד, אתגר שלכאורה אין פשוט ממנו:
 
 
הראו לי אמירה תורנית שלא אצליח להפריך
 
 
דרג מאמר זה
(14 מדרגים)
 
 חוק אביר הראשון
 
 
 
       לכל אמירה תורנית קיימת אמירה סותרת בעלת מטען אמת שווה או גבוהה יותר.
 
 
דרג מאמר זה
(10 מדרגים)
 
 חוק אביר השני
 
 
 
       לכל אמירה מדעית יש מטען אמת גבוה מזה של האמירה התורנית שסותרת אותה.
 
 
דרג מאמר זה
(12 מדרגים)
 
 חוק אביר השלישי
 
 
 
באמירות תורניות אין מידע או תובנות בעלי מטען אמת לא אפסי שלא היו ידועים לבני תקופתו של בעל האמירה.
 
 
דרג מאמר זה
(11 מדרגים)
 
 חוק אביר הרביעי
 
 
 
           בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה ניתן למצוא משלים אך לא אלגוריות.
 
 
דרג מאמר זה
(6 מדרגים)
 
 חוק אביר החמישי
 
 
 
                     בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה האל הוא תמיד גשמי ומוחשי.
 
 
דרג מאמר זה
(7 מדרגים)
 
 
 חוק אביר השישי
 
 
 
                          מסורות שעוברות בעל פה משתנות מעצמן במהלך הזמן.
 
 
דרג מאמר זה
(11 מדרגים)
 
 חוק אביר השביעי
 
 
 
                                           לא קיימת מציאות על-טבעית
 
 
דרג מאמר זה
(9 מדרגים)
 
 חוק אביר השמיני
 
 
 
                           לכל אל רבני קיים אל תיאורטי גדול יותר ומושלם יותר
 
 

התגובות האחרונות