Skip to content

1VSDAT

 
הדיון הבא עוסק בשאלה אם קיימת רק חשיבה לוגית אחת או שמא כל אדם מאמץ את ה'לוגיקה' שמתאימה לו וממילא אין אף 'לוגיקה' שמחייבת את כולם. במהלך הדיון טענתי שהמאמינים נשמעים לתכתיבי-על שלעיתים כופים עליהם להתעלם מהשיקולים הלוגים ולאמץ גם את האמירה וגם את שלילתה ומבחינתם אין בכך שום חריגה מכללי הלוגיקה.
שלישי, 29 אוקטובר 2013 22:42

היגיון מת (עדו)

האם הגבינה שהפיל העורב מעידה על צבעו?
 
לא בכל מקרה, טענות השקולות זו לזו מבחינה לוגית, שקולות גם מבחינה מעשית.
 
פרדוקס נובע תמיד מטעות בשיקול.
 
פרדוקס הוא מצב שבו שתי דרכי חשיבה לגיטימיות לכאורה מובילות אותנו למסקנות סותרות.
 
פרדוקס בוחן הפתע
 

במאמר על פרדוקסים של התייחסות עצמית הזכרתי את פרדוקס בוחן הפתע כאחת הדוגמאות המורכבות שראויות למאמר נפרד.

הנה המאמר הנפרד.
 
רק על עצמי לספר ידעתי – פרדוקסים של התייחסות עצמית
 

דיונים על דת ואמונה מזמנים לנו לא אחת – ביודעין או שלא ביודעין – גם את הדיון בבעייתיותה של התייחסות טענות אל עצמן. ההיבט המרכזי של בעייתיות זו היא העובדה שהתייחסות עצמית היא טעות לוגית המובילה לפרדוקסים רבים.

 
לוגיקה ומתמטיקה מול המדע – מה משותף ומה מפריד?
 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים